ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยกายภาพบำบัด (แขน,ขา) แบบกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิชิต นางแล
คำสำคัญ เครื่องช่วยกายภาพบำบัด;กายภาพบำบัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC16f887 เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องกายภาพบำบัดโดยมีจอ LCD แสดงผลการทำงาน,มีแบบประเมินประสิทธิภาพการทำงาน,และแบบประเมินประสิทธิภาพการยอมรับ โดยทำการทดสอบกับผู้ป่วยแขนซ้าย,แขนซ้ายหมุนกลับ แขนขวา,แขนขวาหมุนกลับ (ข้อมือ ศอก หัวไหล่) ขาซ้าย,ขาซ้ายหมุนกลับ ขาขวา,ขาขวาหมุนกลับ (ข้อเท้า เข่า ต้นขา) และการทดสอบมอเตอร์พร้อมกัน แขนซ้าย,แขนขวา แขนซ้าย,แขนขวาหมุนกลับ (ข้อมือ ศอก หัวไหล่) ขาซ้าย,ขาขวา ขาซ้าย,ขาขวาหมุนกลับ (ข้อเท้า เข่า ต้นขา)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง