โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่
เจ้าของผลงาน :  นฤเบศษ์ พิณโท
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โมเดล, เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำอธิบาย :  แบบจำลองการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ท­ำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขั้นต้น) แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 โดยแบ่งเป็น 30% : พืชสวนไม้ยืนต้นและพืชไร่ 30% : สระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝน 30% : พื้นที่ปลูกข้าว 10% : พื้นที่อยู่อาศัย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=JVz9ZneeIvc
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708