ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับตรวจวัด เมทแอมเฟตามีนภาคสนาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
คำสำคัญ เมทแอมเฟตามีน;เซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ติดตั้งไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมรรถนะสูงสาหรับวิเคราะห์ค่าความเข้มสีของผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีของเมทแอมเฟตามีนและน้ำยาเคมีไซมอน ทำให้ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่ง่าย ทราบผลทันที แม่นยำและเชื่อถือได้โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ใช้ตรวจได้ทั้งตัวอย่างยาบ้าและปัสสาวะ ซึ่งเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนราคาถูก (เซนเซอร์ ละ 60 สตางค์) เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสารเสพติด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับตรวจวัด เมทแอมเฟตามีนภาคสนาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง