ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปราบปรามการทุจริต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ ปราบปรามการทุจริต
หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเป้าหมายในการขจัดการทุจริต เพราะที่ฝ่านมางบประมาณแผ่นดินที่ใช้พัฒนาประเทศถูกโกงไปเป็นผลประโยชน์กับตัวและพวกพ้อง ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีเป้าหมายในการขจัดการทุจริตทั้งหมด เริ่มจาก 1. คัดกรองบุคคล โดยจะคัดกรองบุคคลที่มีประวัติไม่ดี ไม่ให้เข้ามาทำงาน เช่น เคยทุจริต ถูกไล่ออกจากหน่วยงานรัฐ เคยทำผิดคดีร้ายแรง อย่างค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ หรือฟอกเงินเป็นต้น 2. เอาคนไม่ดีออก หากบุคคลไหนเข้ามาทำงานแล้วมีพฤติกรรมไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ก็จะถูกออกหรือตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zVgTQCSaMws
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การปราบปรามการทุจริต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง