ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเข้าทำลายและการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Fusarium moniliforme ในเมล็ดข้าวโพด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชลิตา ดาหาญ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติและ รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
คำสำคัญ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด, การถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดพันธุ์, เชื้อรา Fusarium moniliforme
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือซึ่งสภาพภูมิอากาศที่เย็นและชื้นเหมาะกับการเจริญของเชื้อรา F. moniliforme ซึ่งพบการเข้าทำลายของเชื้อและแพร่ระบาดในแปลงปลูกในแหล่งดังกล่าว การศึกษาการเข้าทำลายของเชื้อรา F.moniliforme ที่เข้าทำลายเมล็ดพันธุ์และระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดจึงมีความสำคัญและเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงการถ่ายทอดและการเข้าทำลายของเชื้อรานี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการควบคุมโรคต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเข้าทำลายและการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Fusarium moniliforme ในเมล็ดข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง