ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหาแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแค­งเคอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณัฏฐิมา โฆฆิตจรัลกุล
คำสำคัญ เทคนิค Real time PCR;แบคทีเรีย;โรคแคงเคอร์
หน่วยงาน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหาแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแค­งเคอร์ เทคนิค Real time PCR เป็นเทคนิคที่มีคุณภาพ มีความแม่นยำในการตรวจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=fy1t3FgJiT4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหาแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแค­งเคอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง