ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลวดจัดฟันจากวัสดุฉลาด (Smart Materials Orthodontic Wire)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
เจ้าของผลงานร่วม อภินันท์ ภูเก้าล้วน , นริศชา ต่อสุทธิ์กนก
คำสำคัญ ลวดจัดฟัน;ลวดจัดฟันจากวัสดุฉลาด;Smart Materials Orthodontic Wire
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัจจุบันลวดจัดฟันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อรักษาความผิดปกติของการสบฟัน ในทางทันตกรรมนั้นนิยมใช้ลวดอยู่ 2 ชนิด คือ เหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม เนื่องจากมีสมบัติที่เหมาะสมกว่าวัสดุอื่น โดยเฉพาะโลหะผสมจำรูป ซึ่งมีแนวโน้มที่มีความต้องการสูงมาก เพราะเป็นลวดที่สามารถให้แรงแบบต่อเนื่องขนาดต่ำๆ ซึ่งเป็นแรงที่มีขนาดเหมาะสมต่อการเคลื่อนฟัน ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาได้รับความเจ็บปวดลดลง ไม่เจ็บ นอกจากนั้นโลหะชนิดนี้ยังมีความสามารถในการเคลื่อนฟันเป็นระยะทางมากกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมถึง 10 เท่า ทำให้ความถี่ในการเปลี่ยนลวดจัดฟันน้อยลง อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันได้อีกด้วย งานวิจัยนี้จึงได้ทำการออกแบบส่วนผสม สร้างกระบวนการผลิต และพัฒนาสมบัติทางกลของโลหะดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ได้โลหะในอุดมคติที่มีสมบัติตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้เป็นลวดจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง