ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ (1/8) : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ ศัลยกำธร
เจ้าของผลงานร่วม What2Grow NECTEC
คำสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่;ศาสตร์พระราชา;โคก หนอง นา โมเดล;การจัดการน้ำ
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ศาสตร์พระราชที่เรียกว่า ทฤษฎีใหม่ ศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่ถูกพัฒนา ทดลองอย่างเป็นระบบ ซึ่งถูกทดลองมาแล้ว 4,000 กว่าแห่ง ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจาก พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ทำได้โดยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บันไดขั้นที่ 5 และ 6 คือ ทาน บุญ บันไดขั้นที่ 7 คือ เก็บ บันไดขั้นที่ 8 คือ ขาย บันไดขั้นที่ 9 คือ ข่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-PCZwjK1Tio
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง