ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยใช้แนวคิดแบบจำลองเพื่อนคู่คิด: กรณีศึกษาอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์ , นางสาวสุธีรา พฤกษากร , นายกีรติ วานิช , นายวุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ , นางสาวรัตนพรรณ ภูมิรัตน์
คำสำคัญ การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตร;ความรู้ด้านการเกษตรโดยใช้แนวคิดแบบจำลองเพื่อนคู่คิด;อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยเชิงพัฒนา ควบคู่กับการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยเลือกศึกษาการใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิดของแบบจำลองเพื่อนคู่คิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น 2 ประการ คือ ทำความเข้าใจระบบที่สลับซับซ้อน ผ่านการสร้างภาพตัวแทนระบบร่วมกัน ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง และใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการหาทางออกของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม แบบจำลองเพื่อนคู่คิดอาศัยหลักการของระบบพหุภาคี (multi-agent systems) อาศัยเครื่องมือที่หลากหลายในการสร้างแบบจำลอง เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system: GIS), เกมสวมบทบาทสมมุติ (role-playing game) และแบบจำลองภาคี (agent-based model) โดยได้มีการทดสอบแนวคิดนี้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ (เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ ป่าไม้และสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นต้น) การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอพยพแรงงานและการจัดการน้ำ ตลอดจนมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำไปใช้ในเพื่อการเรียนรู้เชิงนโยบายสาธารณะ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยใช้แนวคิดแบบจำลองเพื่อนคู่คิด: กรณีศึกษาอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง