ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไชยยันต์ จิวะอนันต์กุล
คำสำคัญ ช่างเทคนิค;ผู้พิการ;ผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงาน สถาบันไทย-เยอรมัน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้­อยโอกาส ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของสถาบันฯ ซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้­กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขาง­านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้ม­ีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรั­บของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่­างเทคนิคต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lSddXA4QIwQ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง