ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Molecular Cloning and Characterization of a Nucleotidase/Phosphatase SAL1 Gene in Rice (Oryza sativa L. ssp. indica)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกมลา อ่างมณี
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ พรหมบุญ
คำสำคัญ ข้าว;ข้าวขาวดอกมะลิ105;ยีนSAL1;การทนแล้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา พันธุวิศวกรรม เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยแต่ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง และในกระบวนการเพาะปลูกข้าวมักประสบปัญหาจากความเครียดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดจากสภาวะแล้ง อันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญคือฝนทิ้งช่วง ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายีน SAL1 ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทนแล้งโดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีวภาพที่มีรายงานเกี่ยวกับยีนที่ส่งผลต่อความสามารถในการทนแล้งในพืชชนิดอื่นๆ และได้ทำการโคลนและทำการศึกษาคุณลักษณะของยีน OsSAL1 ในข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ หน้าที่และการทำงานตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาข้าวไทยสายพันธุ์ทนแล้งในอนาคต จากงานวิจัยครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จในการโคลนยีน OsSAL1 จากข้าวขาวดอกมะลิ (Oryza sativa L. ssp. indica cv. Khao Dawk Mali 105) ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ โดยยีนที่โคลนได้สมบูรณ์ประกอบด้วย 1,077 นิวคลีโอไทด์ ผลการวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนที่ได้จากการแปลรหัสของยีนประกอบด้วยกรดอะมิโนทั้งหมด 358 หน่วย และจากการทดสอบกิจกรรมเบื้องต้นพบว่ามีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ฟอสฟาเตส
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง