ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 1 วิกฤตข้าวและชาวนาไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เจ้าของผลงานร่วม กรมการข้าว , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คำสำคัญ วิกฤตข้าวไทย;งานวิจัยข้าว;ชาวนาไทย
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ข้าว” ไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่ ข้าว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทั้งในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวที่มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลก น่าเศร้าใจว่า สิ่งที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงภาพจำในอดีตไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 วช.ร่วมกับ คอบช. ได้ทดลองและพัฒนางานวิจัยข้าว เพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตชาวนาได้นั่นคือการส่งเสริมให้ชาวนาพัฒนาองค์ความรู้พื้นบ้าน หรือที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นสู่ชุมชน หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเน้นการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตจากในพื้นที่มากกว่าการต้องจัดหาและพึ่งพาจากภายนอก ก็น่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยชาวนา และข้าวไทยให้เป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ 1 หรือ 2 ของโลกได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Dn1onOAXKUg http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/35098/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 1 วิกฤตข้าวและชาวนาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง