ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ Conservational Princess
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นในการตามรอยพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี 2535 โดยพระราชทาน 3 กรอบการดำเนินงาน คือ การเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=bjW6Uo7Rjq0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ Conservational Princess is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง