ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.);มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้เริ่มดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ.2553 โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้จำนวน 165,000 ต้น โครงการปลูกต้นไม้แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้พสกนิกรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ที่มีค่าให้เต็มพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ Green University ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม ประดู่ ยางนา สัก กันเกรา พยูง และต้นไม้อื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=N6qb2vX6lVE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง