ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพื้นฐานการสื่อสารแบบดิจิตอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คำสำคัญ การสื่อสารแบบดิจิทัล;ชุดทดลอง
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มุ่งหวังที่จะลดการขาดแคลนชุดทดลองส่งข้อมูลสำหรับวิชาการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งจัดเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลนั้น เป็นเทคโนโลยีที่รองรับกิจกรรมแทบทุกประเภทในชีวิตประจำวัน เนื่องจากยังไม่มีผู้ผลิตชุดทดลองส่งข้อมูลแบบดิจิทัลในประเทศไทย และการนำเข้าชุดทดลองสำเร็จรูปจากต่างประเทศมีราคาสูงมาก การพัฒนาชุดทดลองใช้แนวทางของระบบที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (software defined) สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกันทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละการทดลอง ทำให้ต้นทุนไม่สูงนัก
ข้อมูลเพิ่มเติม bucroccs.bu.ac.th/poompat
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง