ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ศริยา บิลแสละ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง และ ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
คำสำคัญ นวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21;การเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning);เทคโนโลยีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21;การบูรณการเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน;การพัฒนาครู
หน่วยงาน คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการ ICT เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 และสามารถจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง