ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
เจ้าของผลงานร่วม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ , รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
คำสำคัญ การวิจัยนานาชาติ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในโอกาส 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเสนอผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม เช่น งานวิจัยด้านการแพทย์เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียของรศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ และผลงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ไก่ทนร้อนของ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นต้น นอกจากนี้มีการเชิญชวนเครือข่ายนักวิจัยอาวุโสในระดับสากล นักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการและสังคมการวิจัย พัฒนาการสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่ยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=socAP3fqHS4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง