ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้แสงบำบัดโรคอัลไซเมอร์ (Light for Alzheimer’s Therapy)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนรรฆ ขันธะชวนะ
คำสำคัญ การใช้แสงบำบัดโรคอัลไซเมอร์;โรคอัลไซเมอร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในงานวิจัยนี้ได้นำความรู้ทางทฤษฏีในเรื่องของแสงและการเลี้ยงเซลล์ (cell culture) มาประยุกต์ใช้ โดยได้จำลองการเกิดโรคอัลไซเมอร์ขึ้นในเซลล์ประสาท จากนั้นจะทำการฉายแสงที่ใช้ แอลอีดี เข้าสู่เซลล์ ณ ความหลากหลายของตัวแปร ตั้งแต่ ค่าความยาวคลื่น, ความเข้มแสง, พลังงานที่เซลล์ได้รับ ตลอดจนรูปแบบการปลดปล่อยพลังงานต่างๆ เพื่อที่จะพิสูจน์และหาเงื่อนไขในการฉายแสงที่เหมาะสมต่อการยับยั้งโปรตีน เบต้าอมัยลอยด์ ที่ต้นเหตุของโรค ซึ่งผลที่ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง