ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม นายอารีย์ จำปาทอง และนางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
คำสำคัญ การพัฒนา,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
หน่วยงาน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามที่คณะผู้วิจัยพัฒนาประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การแก้ไข/ป้องกันนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งต่อ และการฟื้นฟู จากการทดลองใช้ปรากฎว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนกระชับง่ายต่อการปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่พัฒนาแล้วยังเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง