การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เจ้าของผลงาน :  นายสมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   นายอารีย์ จำปาทอง และนางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
คำสำคัญ :   การพัฒนา,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
หน่วยงาน :  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คำอธิบาย :  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามที่คณะผู้วิจัยพัฒนาประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การแก้ไข/ป้องกันนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งต่อ และการฟื้นฟู จากการทดลองใช้ปรากฎว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนกระชับง่ายต่อการปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่พัฒนาแล้วยังเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710