ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล สำหรับการเรียนรู้การผสมสารเคมี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
เจ้าของผลงานร่วม นายธิติภัทร์ คุณมี , นางสาวพูนสิริ ใจลังการ์
คำสำคัญ การเรียนรู้ระยะไกล;การปรากฏทางไกล;วิทยาการหุ่นยนต์ระยะไกล;การผสมสารเคมี
หน่วยงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการออกแบบและสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกลผ่านเว็บบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้การผสมสารเคมี รวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เจตคติของครูและนักเรียนจากการใช้ระบบนี้ ผู้เรียนสามารถควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้ง่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนบนทุกระบบปฎิบัติการผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ผู้เรียนสามารถเลือกเติมปริมาณสารเคมีแต่ละชนิดได้รวมทั้งดูค่าความเป็นกรด – ด่าง ของสารเคมี และสามารถดูผลการทำงานของระบบจากภาพวิดีโอป้อนกลับได้ทันทีจากเว็บบราวเซอร์ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้นับว่าเป็นเครื่องมือเสริมทางการศึกษาสำหรับครูและนักเรียนที่จะใช้เสริมประกอบเนื้อหา และการทดลองปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง