ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ปรัชญา บินหมัดหนี
เจ้าของผลงานร่วม อ.รอกีเย๊าะ มะดือเร๊ะ , อ. สุไอณี ตาแก๊ะ , อ.รุชดี เกษมเดชา
คำสำคัญ กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์;ความสามารถทางการอ่าน;สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันมีกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษา คือ ระดับความสามารถของผู้เรียน บริบทแวดล้อม แรงจูงใจ รวมถึงวิธีการสอนของครูในชั้นเรียนที่สามารถกระตุ้นให้ นักเรียน ใช้กลวิธีการเรียนคำศัพท์ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง