ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ผะอบ พวงน้อย
เจ้าของผลงานร่วม นายสมชาติ เลิกบางพลัด นางปิยธิดา คนเก่ง และ นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
คำสำคัญ นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดการศึกษาเรียนรู้ ทฤษฎีการบังคับบัญชาจิตใจ
หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ใช้จัดการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุดการศึกษาเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยจัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยจัดทำขึ้น สามารถนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง