ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรธรรมชาติ MOA กศน.อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิมลมาลย์ รินไธสง
เจ้าของผลงานร่วม อภิวัฒน์ ชาวสวน , วสุธร เรืองไพศาล , กนกรัตน์ บานชื่น , สมบัติ ศรีพรม , ดำเกิง มุ่งดี , วัชรี สวัสดี
คำสำคัญ เกษตรธรรมชาติ;มูลนิธิเอ็มโอเอ;สำนักงาน กศน.สุรินทร์
หน่วยงาน สำนักงาน กศน.สุรินทร์ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการอบรมขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA International ประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติต้นแบบที่ กศน.อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ โดยอบรมสมาชิกแกนนำเกษตรธรรมชาติให้พลิกพื้นดิน สร้างดินให้มีคุณค่าในการปลูกพืชนานาพันธุ์ ด้วยการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด การคลุมดินโดยใช้เศษพืชต่าง ๆ ปลูกพืชหลายชนิด การปลูกหมุนเวียน การอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบเกษตรธรรมชาติMOAแก่ชุมชนอื่นๆด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=E2DRBaPpjas
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรธรรมชาติ MOA กศน.อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง