ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ส่องโลกนวัตกรรม : ไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ ไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาเทคนิคสาหรับตรวจวัด วินิจฉัยโรค ที่เรียกว่า “ไบโอเซนเซอร์” ในปัจจุบันกาลังได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการตรวจวัดเพื่อวินิจฉัยโรคหรือสารเคมีบางชนิด ในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องตรวจวัดเชิงปริมาณเพื่อบ่งบอกความแตกต่างของระดับสารได้แม้ในปริมาณที่น้อย หรือ สามารถบ่งชี้โรคได้ในระยะปฐมภูมิ เช่น สาร fetoprotein ในซีรั่มมนุษย์ ตัวบ่งชี้มะเร็งตับปฐมภูมิ และ carcinoembryonic ตัวบ่งชี้มะเร็งลำไส้ เป็นต้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว จึงได้มีการวิจัยและพัฒนางานด้านไบโอเซนเซอร์หรือชุดตรวจขนาดเล็กที่มีความไวสูงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=liribzaAogU
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ส่องโลกนวัตกรรม : ไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง