ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกัลพฤกษ์ พลศร
คำสำคัญ โปรแกรมการใช้เวลาว่าง;สุขภาวะ;นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
หน่วยงาน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 8 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะโดยรวมดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำให้ได่คู่มือการใช้โปรแกรมฯมีความเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง