ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยการแปลงเวฟเล็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนันททรัพย์ พรหมสาลี
คำสำคัญ สัญญาณรบกวน;สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ;การแปลงเวฟเล็ต
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยการแปลงเวฟเล็ตเพื่อทำการวิเคราะห์สัญญาณรบกวนแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเมื่อเกิดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อนั้นจะทำให้การวิเคราะห์หรือการวินิจฉัยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อนั้นเกิดความคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นจึงมีการจำแนกว่าสัญญาณรบกวนชนิดใดบ้างที่เกิดขึ้นในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยจะใช้แปลงเวฟเล็ตแบบเพ็กเก็ตเพื่อพิจารณาค่าพลังงานในแต่ละเพ็คเก็ตของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและตรวจสอบว่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อนั้นๆมีสัญญาณรบกวนใดๆเกิดขึ้นบ้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XgLZEsiJKBk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยการแปลงเวฟเล็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง