ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวรจนา จันทราสา
คำสำคัญ การอนุรักษ์ดิน;หญ้าแฝก;หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;พะเยา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา) มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดเทคโนโนลยีแบบเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 2. เพื่อประเมินผลกระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโดยใช้หญ้าแฝกในบริบทและภูมิสังคมของชุมชนส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในชุมชนต้นแบบจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเมินผลกระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยแบบสอบถามและติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 6 เดือน ด้วยวิธีสำรวจพื้นที่ การสนทนากลุ่มย่อย และ สัมภาษณ์เดี่ยว วิเคราะห์ผล ผลการดาเนินงาน พบว่า การนำองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโดยใช้หญ้าแฝก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มมากขึ้นในชุมชนและพื้นที่การเกษตร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถนาไปเผยแพร่ต่อได้ มีการดำเนินกิจกรรมหลังจากที่ได้อบรมเสร็จสิ้นแล้วอย่างต่อเนื่อง
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง