ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
คำสำคัญ คลินิกดิน;ปุ๋ยสั่งตัด
หน่วยงาน มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเชียงราย จังหวัดละ 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 แห่ง การดำเนินงานเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับกรอบแนวความคิด กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการจัดตั้งคลินิกดินฯ ฝึกอบรมทีมจัดการคลินิกดินฯ จัดตั้งเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" จัดมหกรรมตรวจดิน พร้อมกับเวทีจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย และถ่ายทอดประสบการ์การใช้เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ของเกษตรกร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง