ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่มันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชรโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการความรู้ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน
คำสำคัญ มันสำปะหลัง;จังหวัดกำแพงเพชร;การจัดการความรู้;ระบบภูมิสารสนเทศ
หน่วยงาน ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาเรื่องการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่มันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชรโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการความรู้ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศมีวัตถุประสงค์คือ 1.ดำเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยในกลุ่มเรื่องมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตมันสำปะหลัง ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 2.กำหนดเขตการปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสมของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.ทำสื่อชุมชนในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่กระบวนการปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และ 4.ประเมินผลสื่อสารชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 1.มีผลงานวิจัยในกลุ่มเรื่องมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตมันสำปะหลัง ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพที่คัดสรรจำนวน 16 ชื้นงานที่สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในทุกขั้นตอนการผลิตใน 7 ด้าน คือ 1.ด้านพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ 2.ด้านวิธีการปลูกและการวางแผนการปลูก 3.ด้านการปรับปรุงบำรุงดินและการเตรียมดิน 4.ด้านการให้น้ำ 5.ด้านการกำจัดวัชพืช 6.ด้านการใช้ปุ๋ย 7.ด้านการขุดและการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 2.เขตการปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสมของจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวิเคราะห์สามารถกำหนดเป็น 3 เขต คือ เขตเหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลังมาก ปานกลาง และน้อย 3.สื่อชุมชนที่นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่กระบวนการปฏิบัติเพื่อพเิ่มผลผลิตมันสำปะหลังประกอบด้วยสื่อ 8 ประเภท ได้แก่ การอบรม/ศึกษาดูงานและแบบการศึกษาดูงาน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย สื่ออิเล็คทรอนิคส์ สังคมออนไลน์ สิ่งพิมพ์ ป้ายนิเทศ สื่อบุคคล "ยุวเกษตรกร" และแปลงสาธิต และ 4.ประเมินผลสื่อสารชุมชนพบว่าสื่อสารชุมชนทั้งหมดเกษตรกรมันสำปะหลังมีความพอใจในระดับดี
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง