ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษานำร่องแบบงานศึกษามีกลุ่มควบคุมของระดับสารตะกั่วและองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นในตัวอย่างเส้นผม กับความเสี่ยงของกลุ่มอาการสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่งในเด็กไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
เจ้าของผลงานร่วม ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล , เวณิกา เบ็ญจพงษ์ , ดุลยพร ตราชูธรรม
คำสำคัญ ADHD;เด็กไทย;ตัวอย่างเส้นผม;องค์ประกอบที่เป็นอันตราย;สารตะกั่ว
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ระดับตะกั่วในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่งในเด็กหรือภาวะเอดีเอชดี แต่ยังไม่อาจสรุปได้ว่าระดับของตะกั่วในเส้นผมสัมพันธ์กับความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ ทั้งยังไม่มีรายงานว่าองค์ประกอบ ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ในตัวอย่างเส้นผม เช่น สารหนู ปรอท แคดเมียม และ อะลูมิเนียม สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อเอดีเอชดีหรือไม่ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างเส้นผมในเด็กเล็กเป็นวิธีที่ไม่เจ็บตัวและทำได้ง่ายกว่าเลือด การศึกษานี้จึงเปรียบเทียบระดับขององค์ประกอบที่เป็นอันตรายต่างๆในเส้นผมระหว่างเด็กไทยที่มีภาวะเอดีเอชดีและเด็กสุขภาพแข็งแรงที่มีช่วงอายุและภูมิลำเนาเดียวกัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เป็นอันตรายและความรุนแรงของเอดีเอชดีจากอาการทางคลินิก ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดและในเส้นผมของเด็กที่มีภาวะเอดีเอชดี โดยศึกษาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง ๓-๗ ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๑๑๑ ราย ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเอดีเอชดีจำนวน ๔๕ รายและเด็กสุขภาพแข็งแรงที่มีช่วงอายุและภูมิลำเนาเดียวกันจำนวน ๖๖ ราย ทั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กในกลุ่มเอดีเอชดี ด้วยวิธีการอะตอมิกแอบซอร์ปชั่น ส่วนตัวอย่างเส้นผมของอาสาสมัครทั้งหมดได้ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ อินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรเมตรี จากการศึกษาพบว่า ระดับตะกั่วในเส้นผมสัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดของเด็กที่มีภาวะเอดีเอชดี อย่างมีนัยสำคัญ (r = 0.555, p = 0.000) แต่ไม่พบความแตกต่างของระดับตะกั่วและองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นในเส้นผมระหว่างเด็กที่เป็นเอดีเอชดีและเด็กสุขภาพแข็งแรง ผลการศึกษานี้ต้องรอการยืนยันจากากศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ต่อไป หมายเลขลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกประเทศไทย ๒๐๑๕๑๑๑๓๐๐๑
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การศึกษานำร่องแบบงานศึกษามีกลุ่มควบคุมของระดับสารตะกั่วและองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นในตัวอย่างเส้นผม กับความเสี่ยงของกลุ่มอาการสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่งในเด็กไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง