หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ
เจ้าของผลงาน :  ดร.รัชนี กุลยานนท์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   หุ่นยนต์, หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ, หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
หน่วยงาน :  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำอธิบาย :  การแสดงผลงานหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการในสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น บ้านเรือน และซุปเปอร์มาร์เก็ต ในการแสดงผลงานครั้งนี้ จะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด 2 ตัว มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้สูงอายุและ ผู้พิการของหุ่นยนต์ในบ้าน และในซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยตนเอง อีกทั้งมีการแสดงการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ทั้งสองตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=9V6WzJHt39o&list=PLbiT4WMo2j3v7tg7tktypnrUYmLcB6e6G&index=8
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710