ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอังคนา ราษฎร์เดิม
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้;การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
หน่วยงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5" พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียนได้ดีขึ้น ผลจากการวิจัยทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันและนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.