ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของปริมาณเชื้อเริ่มต้นของโพรไบโอติค Bacillus sp. UBRU4 เมื่อใช้ร่วมกับกากยีสต์ และระยะเวลาในการให้ ต่อการเจริญและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของปลานิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายชาลี ศรีสุวรรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ
คำสำคัญ Oreochromis niloticus;Aeromonas hydrophila;Bacillus sp. UBRU4;spend yeast;ปลานิล;กากยีสต์
หน่วยงาน สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาการเจริญและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของปลานิลต่อการได้รับเชื้อก่อโรค Aeromonas hydrophila พบว่าปริมาณเชื้อเริ่มต้นของจุลินทรีย์โปรไบโอติก Bacillus sp. UBRU4 1x10e9 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ใช้ร่วมกับ กากยีสต์แห้ง 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลในการส่งเสริมการเจริญและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของปลานิลได้ดีที่สุด และระยะเวลาในการให้อาหารโปรไบโอติก 3 วัน สลับกับอาหารสำเร็จรูป 3 วันจะสามารถลดปริมาณการสิ้นเปลืองอาหารโปรไบโอติกได้มากที่สุดโดยที่ระดับของภูมิคุ้มกันของปลานิลยังคงสูงอยู่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง