ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ มวล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
คำสำคัญ การปนเปื้อนในอาหาร;เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์;ไก่;สุขาภิบาลอาหาร
หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แคมไพโลแบคเตอร์ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนโดยเฉพาะเนื้อไก่ เครื่องในไก่ เนื้อหมู น้ำ น้ำนมดิบ ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ซึ่งได้ประดิษฐ์นี้ สามารถใช้ทดสอบร่วมกับการทดสอบเบื้องต้นที่สำคัญของเชื้อ ได้แก่ การติดสีกรัมลบ รูปร่างแบคทีเรียเป็นท่อขาดเล็กโค้งงอ ให้ผลบวกกับการทดสอบออกซิเดส ทำให้ลดเวลาทดสอบสมบัติชีวเคมีของเชื้อเหลือเพียง 24 ชั่วโมง ชุดทดสอบนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น ตู้เลี้ยงเชื้อบรรยากาศพิเศษ เนื่องจากอาหารเหลวที่ใช้นั้นมีสมบัติดูดซับก๊าซออกซิเจนที่เป็นพิษต่อเซลล์ของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ได้ดี จึงสามารถบ่มชุดทดสอบดังกล่าวไว้ในสภาพบรรยากาศปรกติ ทำให้ลดต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PUATTSH7qH4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ มวล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง