ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุเมธ ปานจำลอง
คำสำคัญ อาหารของชุมชน;วิจัยเพื่อท้องถิ่น;มั่นคงทางอาหาร
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเพื่อท้องถิ่น(Node)ภาคอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ต่อการจัดการตัวเองของชุมชนด้านอาหาร เป็นการพัฒนาไปสู่วิถีการเกษตรแบบยั่งยืนและสร้างความเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ด้านวิถีการผลิตหลายพื้นที่ ตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคอีสานและประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การทำนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกินอาหารไม่มีคุณภาพ หันไปกินแบบคนเมืองที่มีชีวิตรีบเร่ง โดยรณรงค์ให้รักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น เน้นการเกษตรแบบอินทรีย์ และปลูกไว้กินเองก่อนนำไปขาย เกิดตลาดอาหารสุขภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ คือมีสุขภาพกายและใจที่ดี เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_BIJQpCO7VM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง