ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.วรพงศ์ วิมลพันธ์
คำสำคัญ การจัดการอาชีวศึกษา;ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่;อาชีวศึกษาเกษตร
หน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ฯ เป็นการค้นหารูปแบบหรือวิธีการเชิงกลไกการบริหารจัดการหรือเครื่องมือที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพและมีรายได้ขณะที่ยังศึกษาอยู่โดยการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพื่อยกระดับการผลิตของชุมชนเกษตรกรรมในท้องถิ่น ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kno6ddMvKOM https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1466152521
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง