ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาถูก (Cost effective methamphetamine test kit)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อารีย์ ชูดำ
คำสำคัญ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน;เมทแอมเฟตามีน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน ราคาถูกมีลักษณะเป็นก้ อนพอลิเมอร์ ชนิดโซล-เจลที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับเมทแอมเฟตามีนและเกิดการเปลี่ยนสี ชุดตรวจนี้มี ต้นทุนการผลิตประมาณ 0.60 บาทต่อชุดตรวจ (0.02 ดอลลาร์) มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และปลอดภัย สามารถเติมตัวอย่างลงในหลอดพลาสติกขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุก้อนพอลิเมอร์ไว้ภายในได้โดยตรง และสามารถเก็บรักษาภายในช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส) อย่างน้อย 3 เดือน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง