ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Construction of in vivo Full Length Transcripts of Papaya Ringspot Virus Type P (PRSV-P) Thai Strain
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชุติรัตน์ อัศวเทพ
คำสำคัญ Papaya ringspot virus;PRSV;in vivo full length transcript;infectious cDNA clone;potyvirus
หน่วยงาน อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 โทรศัพท์ 034-282494 ถึง 97 ต่อ 302 โทรสาร 034-282498
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การโคลนจีโนมเต็มสายของเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอสายพันธุ์ไทยจากการสังเคราะห์ cDNA ของเชื้อไวรัส PRSV-SMK5 ด้วยปฏิกิริยา RT-PCR ของจีโนมเป็นส่วนๆ โดยกำหนดให้แต่ละชิ้นซ้อนเหลื่อมกันทั้งจีโนม แล้วโคลนจีโนมของ PRSV-SMK5 เข้าพลาสมิด pCass2 ที่ใช้ในการแสดงออก โดยใช้การโคลนนิ่งแบบต่อเนื่องเป็นลำดับ ได้โคลน cDNA เต็มสายของจีโนมเชื้อ PRSV-SMK5 จำนวนสองพลาสมิดให้ชื่อว่า pCF17_7 และ pCF17_8 พลาสมิดทั้งสองโคลนทำให้มะละกอเกิดอาการโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอหลังการปลูกเชื้อด้วยวิธีกล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง