ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพของสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดในการต้านการติดเชื้อ สแตฟฟีโลค็อคคัส ออเรียส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลินที่ผิวหนังหนูไมซ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนิธิมา ตติยอภิรดี
เจ้าของผลงานร่วม ดร. วรัญญา จตุพรประเสริฐ , รศ. ดร. กนกวรรณ จารุกำจร
คำสำคัญ มังคุด;MRSA;การติดเชื้อที่ผิวหนัง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย MRSA) ทั้งในหลอดทดลอง และที่ผิวหนังหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อ MRSA สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาทาภายนอกที่เหมาะสมต่อไป
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง