ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ณ นคร
เจ้าของผลงานร่วม นายนพ ศักดิเศรษฐ์ , นายชัยสิทธิ์ ปรีชา , นายวิฑูร อินทมณี , นางทิพาวรรณ ทองเจือ
คำสำคัญ การผลิตทุเรียนนอกฤดู;ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน;เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดู
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการประเมินผลการรับรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดูด้านการตัดแต่งกิ่ง การเตรียมความพร้อมสำหรับการออกดอก การชักนำการออกดอก ด้านการตัดแต่งดอกและตัดแต่งผล การบริหารจัดการโรคและแมลง การใช้สารพาโคลบิวทราโซลเพื่อชักนำการออกดอก การจัดการสวนเพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดู เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนอกฤดูนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากนักวิชาการและการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกรไปพัฒนาเพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูของตนเองและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูมีองค์ความรู้และเทคโนโลยี และขยายแหล่งผลิตทุเรียนนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เพิ่มมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง