ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เขตเลเสบ้าน” พลวัตและผลลัพธ์ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายจตุรงค์ คงแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
คำสำคัญ เขตเลเสบ้าน;การจัดการร่วม;Co-management;การจัดการทรัพยากรที่มีชุมชนเป็นฐาน
หน่วยงาน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหล่กหลายทางชีวภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จังหวัดตรัง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เขตเลเสบ้าน” พลวัตและผลลัพธ์ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง