ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
คำสำคัญ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา;ฐานข้อมูล;ธรรมาภิบาล;การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงาน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผลของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่: 1) รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง อบจ. สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช จะนาไปปฏิบัติและกากับดูแล 2) “คลังข้อมูลลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา” ที่หน่วยงานภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และ อปท. ในพื้นที่ จะได้ใช้ประโยชน์โดยตรง 3) รูปแบบการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนทะเลน้อย โดยจัดทาเป็นแผนชุมชน ซึ่ง อบต.ทะเลน้อยและพนางตุง จะเป็นผู้กากับดูแล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง