ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ เขาเขียว;เขาชมภู่;สวนสัตว์เปิดเขาเขียว;อพ.สธ.
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เขาเขียว เขาชมภู่ ผืนป่าแห่งนี้ในอดีตเคยมีความเชื่อมโยงป่าผื่นใหญ่อื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีความเจริญของเมืองและเกษตรกรรมเข้ามาล้อมรอบ มีการตัดถนนผ่านพื้นที่หลายสาย มีการแผ้วถางพื้นที่ข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้ป่าผืนนี้ในปัจจุบันกลายเป็นเกาะกลางเมือง จากการศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่แล้วมาพบว่าพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ที่นับว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญและที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือป่าแห่งนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษาและวิจัย เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ และเป็นสถานที่ทดลองปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pBqX8tlGMOU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง