โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11
เจ้าของผลงาน :  ดร.จำลอง เพ็งคล้าย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   องค์การสวนสัตว์, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนพฤกษศาสตร์, อพ.สธ.
หน่วยงาน :  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คำอธิบาย :  สวนสัตว์เปิดเขียว เป็นสวนสัตว์ที่มีความหลากหลาย สภาพของป่ามีความหลากหลาย มีพันธุ์พืชนานาชนิดที่เก็บรักษาค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าดงดิบ มีพรรณไม้หลากหลาย เช่น ปาล์ม ใบไผ่ หวาย ส่วนใหญ่เป็นป่าที่ยังไม่มีการแผ้วถาง ทำลาย และยังมีการทำศูนย์ศึกษา เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งคำจำกัดความของสวนพฤกษศาสตร์ คือ การรวบรวมพันธุ์พืชให้เป็นหมวดหมู่ทางวิชาการ จะแยกได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และในขณะเดียวกันจะมีการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืชนั้น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมของพืชชนิดนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=vHDeUwrN4Ss
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710