โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10
เจ้าของผลงาน :  นายพรชัย จุฑามาศ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   องค์การสวนสัตว์, ห้องสมุดธรรมชาติ, อพ.สธ.
หน่วยงาน :  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คำอธิบาย :  องค์การสวนสัตว์เปรียบเสมือนห้องสมุดธรรมชาติที่มีชีวิต กระทรวงศึกษาธิการมีพระราชบัญญัติเรื่องการศึกษานอกสถานที่ คือ ต้องนำนักเรียน นักศึกษา ออกไปศึกษาตามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในโครงการนั้นก็จะมีองค์การสวนสัตว์อยู่หน่วยงานหนึ่งที่จะต้องทำตามนโยบาย ทางองค์การสวนสัตว์จึงพยายามจัดการในเรื่องให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในสวนสัตว์ เช่น สัตว์มีชีวิต สัตว์ในธรรมชาติที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น นกกะเรียน แมวป่าหัวแบน ซึ่งในอนาคตถ้าไม่อนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ไว้หรือทำเป็นธนาคารสัตว์ป่าที่หายากก็จะสูญพันธุ์ในอนาคตแน่นอน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=goiypmUdz_0
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710