การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม
เจ้าของผลงาน :  นางนงลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่น, การทำนาข้าว, รายได้งาม
หน่วยงาน :  จังหวัดพิจิตร
คำอธิบาย :  การที่เกษตรกรหันไปปลูกมันสำปะหลัง กล้วย อ้อย ถั่วเขียว ถั่วแขกผิวมันแทนการปลูกข้าว จึงทำให้พื้นที่การทำนาลดลงเกือบ 2 แสนไร่ และหันมาปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทน ซึ่งการปลูกมันไข่ 13 ไร่ ปลูกมันญี่ปุ่น 1 ไร่ ลงทุนคราวแรก 50,000 บาท รวมถึงการทำระบบน้ำหยดในแปลงปลูกทั้ง 14 ไร่ ใช้ระยะเวลาการปลูก 90 วัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันไข่ 13 ไร่ ได้ผลผลิตเกือบ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ขายกิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนมันญี่ปุ่นขายกิโลกรัมละ 25 บาท และมีรายได้ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัว จึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวที่จะเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกมันไข่-มันญี่ปุ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=HRP2asKQYdA
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710