ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางนงลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์
คำสำคัญ การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่น;การทำนาข้าว;รายได้งาม
หน่วยงาน จังหวัดพิจิตร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การที่เกษตรกรหันไปปลูกมันสำปะหลัง กล้วย อ้อย ถั่วเขียว ถั่วแขกผิวมันแทนการปลูกข้าว จึงทำให้พื้นที่การทำนาลดลงเกือบ 2 แสนไร่ และหันมาปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทน ซึ่งการปลูกมันไข่ 13 ไร่ ปลูกมันญี่ปุ่น 1 ไร่ ลงทุนคราวแรก 50,000 บาท รวมถึงการทำระบบน้ำหยดในแปลงปลูกทั้ง 14 ไร่ ใช้ระยะเวลาการปลูก 90 วัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันไข่ 13 ไร่ ได้ผลผลิตเกือบ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ขายกิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนมันญี่ปุ่นขายกิโลกรัมละ 25 บาท และมีรายได้ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัว จึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวที่จะเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกมันไข่-มันญี่ปุ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=HRP2asKQYdA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง