ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำมีแบบบูรณาการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
คำสำคัญ ลักษณะโครงสร้าง;การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน;แบบจำลองการตัดสินใจเพาะปลูกพืชของเกษตรกร;ลุ่มน้ำแม่คำมี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาลุ่มน้ำแม่คำมีโดยใช้ปัจจัยทั้ง.6.ด้าน ประกอบด้วย ปริมาณน้ำท่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศ และเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์และประเมินสถานภาพ พบว่า สถานภาพรวมทั้งลุ่มน้ำแม่คำมีอยู่ในเกณฑ์ระดับเสี่ยงภัย (risky) และเสนอให้มีแผนการจัดการลุ่มน้ำ ในประเด็นเร่งด่วนที่มีสถานภาพในระดับวิกฤติ คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และปริมาณน้ำท่า มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 เพื่อลดปลูกข้าวโพด และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง