อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
เจ้าของผลงาน :  ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
คำสำคัญ :   การผลิตครู
หน่วยงาน :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  อนาคตภาพของการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า สถาบันผลิตครูมีระบบการผลิตครูที่ประกันการมีงานทำและมีความเป็นครูมืออาชีพ มีความพร้อมในกระบวนการผลิตครู มีแผนการผลิตครูที่ชัดเจน มีหลักสูตรผลิตครูที่ยึดคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ได้ตรงความต้องการของประเทศและท้องถิ่น มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานครู มีนักศึกษาครูที่มีแววความเป็นครู เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ และมีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีความเป็นมาตรฐาน และมีครูพี่เลี้ยงได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  -
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710