ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Special Economic Zone: Facts, Role and Opportunities of Investment in Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ , ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
คำสำคัญ Special Economic Zone;Key Success Factors;Thailand
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย This paper presents a selection of the type of special economic zone (SEZ) in Thailand. The location and key success factors of SEZ in Thailand are also provided here in this paper. First part of the paper presents all factors that are critical or crucial to the success of all types of SEZ in the world by reviewing or surveying all literature that appear in most of the academic databases.Then, all of those factors from the review are then performed the correlation test. The regression model with Ordinary Least Square method is created in this step.
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง