ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย” พบว่า การสอนสันติศึกษาควรมุ่งสอนให้นักศึกษามี “สันติภายใน” จะนำไปสู่การเกิด “สันติภายนอก” และรูปแบบการสอน “PEACE MODEL” ที่มุ่งเน้นการสอนแบบ บูรณาการ (Integration) มีความเหมาะสมต่อการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาไทย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง