การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
เจ้าของผลงาน :  ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
หน่วยงาน :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย” พบว่า การสอนสันติศึกษาควรมุ่งสอนให้นักศึกษามี “สันติภายใน” จะนำไปสู่การเกิด “สันติภายนอก” และรูปแบบการสอน “PEACE MODEL” ที่มุ่งเน้นการสอนแบบ บูรณาการ (Integration) มีความเหมาะสมต่อการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710